APV + Arbejdstrivsel

KOMBINéR APV MED TRIVSEL OG SLÅ TO FLUER MED ET SMÆK

Det er lovpligtigt for alle virksomheder med ansatte at udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). 

En arbejdspladsvurdering skal kortlægge din virksomheds arbejdsmiljø og identificere indsatsområder og prioritere indsatsområder, som skal sikre din virksomhed en sund og sikker arbejdsplads. Den såkaldte risikovurdering skal resultere i en APV-handlingsplan.

Vores APV-kortlægning består af en spørgeskemaundersøgelse. Det er en god ide også at inddrage anden viden i din virksomheds APV. F.eks. viden fra trivselsmålinger og sygefraværsstatistikker. Derfor er vores APV-undersøgelse kombineret med en trivselsmåling.

To i en – den kloge tilgang

Hvor den lovpligtige APV skal identificere risici som eksempelvis stress, for derigennem at udarbejde forebyggende indsatser, tager vores trivselsundersøgelse afsæt i en mere holistisk tankegang. Frem for udelukkende at fokusere på, hvad der kan være medvirkende til en usund og syg arbejdsplads, er et vigtigt budskab for os, at der i ligeså høj grad fokuseres på mental sundhed, og hvad der giver os værdi og energi, mental overskud og gør os robuste og tilfredse.

arbejdstrivsel
arbejdstrivsel

Fase 1 + 2: Identifikation og kortlægning af både APV og trivsel. 

I denne fase finder vi ud af, hvordan arbejdsmiljøet er på jeres arbejdsplads. 

Det er vigtigt, at vi kommer rundt om alle de arbejdsmiljøemner, som er relevante for jer, herunder indeklima, støj,  ergonomi, psykisk, arbejdsmiljø, kemisk arbejdsmiljø og voldsrisiko. 

I forhold til trivsel afdækkes udsagn vedrørende arbejdslyst, tilpas involvering, værdi i arbejdet, robusthed i arbejdet, ledelse og kollegaer, sundhedsfremme og balance.

Hvorfor kombineret APV og trivsel:

 • 2 i 1 måling tilpasset jeres behov
 • Korteste vej fra måling til handling
 • En måling på forkant, der rent faktisk bliver brugt til noget
 • Skaber en vedvarende og sundhedsfremmende trivselskultur
 • Gentage måling i fast frekvens
1 of 4

Fase 3: Beskrivelse og vurdering

I denne fase tager vi fat på de problemer, fase 1 synliggjorde og svarer på spørgsmål som:

 • Hvor alvorligt er problemet – er der f.eks. tale om livsfare eller fare for at komme alvorligt til skade eller blive alvorligt syg eller invalideret?
 • Hvor mange er omfattet af problemet?
 • Hvor ofte viser problemet sig?
 • Er der mønstre i, hvordan og hvornår problemet viser sig?
 • Hvad er årsagen/årsagerne til problemet?

Har vi ikke fundet nogle problemer i kortlægningen, er det selvfølgelig det endelige resultat.

2 of 4

Fase 4: Prioritering og handleplan 

Først og fremmest prioriteres alle de problemer, der er vurderet som alvorlige. De problemer, som udgør en overtrædelse af lovgivningen, skal løses.

Der skal laves en SKRIFTLIG handleplan for de prioriterede problemer.

Af handleplanen skal det fremgå hvilke(n) løsning(er), I har valgt, hvornår problemet er løst, og hvem der har ansvaret.

Vi leverer et værktøj til handleplanen.

Af jeres handleplan skal det fremgå, om der er problemer, I selv kan løse på arbejdspladsen, om der er problemer, som skal løses andre steder, f.eks. i forvaltningen i kommunen/regionen eller gennem eksterne samarbejdspartnere.

3 of 4

Fase 5: Opfølgning på handleplanen 

Når I har gennemført de enkelte løsninger i handleplanen, skal I følge op på, om løsningerne har haft den ønskede effekt. Med andre ord om det kortlagte problem er forsvundet eller blevet mindre.

Har løsningerne ikke virket, er det en anledning til at arbejde med nye løsninger. Det kan gøres ved at opdatere handleplanen med de nye løsninger. 

4 of 4

APV - Trivsel procesforløb - de fem faser

Vores kombinerede APV + trivselsproces er ikke blot en vurdering af arbejdsmiljøet og den generelle trivsel, men en proces som består af 5 forskellige faser. APV‐processen indeholder følgende faser:

 • Identifikation af og kortlægning af risici
 • Inddragelse af trivselsundersøgelse
 • Beskrivelse og vurdering
 • Prioritering af indsatsområder og handleplan
 • Opfølgning på handleplan 

En simpel APV rapport og en simpel trivselsrapport med målingens resultater kan sige noget, men giver sjældent sig selv – derfor giver det mening at få professionel hjælp til processen, og her kan vi hjælpe.

PLATIN APV

DKK 50.000 ekskl. moms
 • Opstartssamtale
 • Identifikation af risici
 • Inddragelse af trivsel
 • Udarbejdelse af rapport med vurdering
 • Opfølgning på ansattes deltagelse i undersøgelsen
 • Prioritering af indsatser
 • Opstart af indsatser
 • Opfølgning på indsatser
 • Evaluering af indsatser

VIP APV

DKK 30.000 ekskl. moms
 • Opstartssamtale
 • Identifikation af risici
 • Inddragelse af trivsel
 • Udarbejdelse af rapport med vurdering
 • Opfølgning på ansattes deltagelse i undersøgelsen
 • Prioritering af indsatser
 • Opstart af indsatser
 • Opfølgning på indsatser
 • Evaluering af indsatser
Bedst til prisen

BASIS APV

DKK 20.000 ekskl. moms
 • Opstartssamtale
 • Identifikation af risici
 • Inddragelse trivsel
 • Udarbejdelse af rapport med vurdering
 • Opfølgning på ansattes deltagelse i undersøgelsen
 • Prioritering af indsatser
 • Opstart af indsatser
 • Opfølgning af indsatser
 • Evaluering af indsatser

Skal vi skræddersy et forløb?

Hvadenten du ønsker en simpel surveyundersøgelse af din virksomheds APV og trivsel, som giver dig et øjebliksbillede af  på dit team, eller du ønsker kontinuerlige data som udgangspunkt for en inkluderende proces for ledere og medarbejdere, som kan gentage sig år efter år, så kan vi hjælpe dig.

Kontakt Nathja for en uforpligtende snak.